YGS - LYS Kimya Konuları

YGS Kimya

LYS Kimya

1 - Temel Madde Bilgisi

 • Maddenin Fiziksel Hali, Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri, Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
 • Maddenin Sınıflandırılması, Arı Madde, Element, Bileşik, Karışım
 • Hal Değişimleri, Isı - Sıcaklık

2 - Atom Bilgisi

 • Atomun Teml Tanecikleri, İzotop, İzoton, İzobar, Allotrop Kavramları
 • İyon Kavramı, Enerji Düzeyleri, Orbitaller ve Elektron Dağılımı
 • Bileşik Oluşumu ve Bağlar

3 - Periyodik Cetvel

 • Tanımı, Periyodik Cetvelde Yer Bulma
 • Grup ve Periyot ÖZellikleri
 • Özel Gruplar ve Bileşik Oluşumu

4 - Mol Kavramı

 • Avogadro Saısı, Mol Sayısı, Atom Kütlesi, Mol Kütlesi
 • Mol Problemleri
 • Basit Formül ve Melekül Formülü

5 - Kimyanın Temel Kanunları

 • Kütlenin Korunumu Kanunu ve Sabit Oranlar Kanunu
 • Dalton Atom Teorisi ve Katı Oranlar Kanunu
 • Avogadro Hipotezi ve Bileşen Hacim Oranları

6 - Kimyasal Tepkimeler

 • Kimyasal Tepkimeler ve Tepkime Türleri
 • Tepkime Denklemleri ve Denklemlerin Yorumu
 • Kimyasal Hesaplamalar

7 - Gazlar

 • Gazların Genel Özellikleri, Kinetik Teori
 • Gaz Basıncının Ölçülmesi
 • P, V, n, T İlişkileri

8 - Karışımlar

 • Çözeltiler ve Çözeltilerin Genel Özellikleri
 • Kütlece Yüzde Derişim, Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
 • Buhar Basıncı, Kaynama ve Donma Noktası, Karışımların Ayrılması

1 - Kimyasal Hesaplamalar

 • Kimyasal Hesaplamalar, Arta Maddesi olan Tepkimeler
 • Saf Olmayan Maddelerin Kullanıldığı Tepkimeler, Karışım Problemleri

2 - Gazlar

 • Genel Özellikler, Kinetik Teoeri, Gaz Basıncının Ölçülmesi
 • P, V, n, T İlişkileri
 • Kısmi Basınç ve Gazların Karıştırılması

3 - Çözeltiler

 • Çözeltiler ve Özellikleri, Çözünürlük
 • Çözeltilerin Derişimleri
 • Buhar Basıncı, Kaynama ve Donma Noktası

4 - Çekirdek Kimyası

 • Radyoaktif ve Radyoaktif Bozunmalar
 • Çekirdek Tepkimeleri ve Yarılanma Süresi

5 - Kimyasal Tepkimelerde Enerji

 • Entalpi Kavramı, Tepkime Entalpisi, Endotermik ve Ekzotermik Tepkimeler
 • Oluşma Entalpisi, Yanma Entalpisi, Hess Yasası

6 - Kimyasal Tepkimelerde Hız

 • Hız Kavramı, Tepkime Mekanizması, Hız Denklemi, Çarpışma Teorisi
 • Aktifleşme Enerjisi ve Potansiyel Enerji Diyagramı, Tepkime Hızını Etkileyen Etmenler

7 - Kimyasal Tepkimelerde Denge

 • Denge Kavramı, Denge Bağıntısı, Denge Sabiti
 • Dengenin Nitel ve Nicel İncelenmesi
 • Dengeye Etki Eden Etmenler

8 - Çözünürlük Dengeleri

 • Çözünürlük, Çözünürlük Denge Bağıntısı, Çözünürlük Çarpımı
 • Çözünürlük Dengesine Etki Eden Etmenler, Çözelti Oluşumu

9 - Sulu Çözeltilerde Asit ve Baz Dengeleri

 • Asit ve Baz Tanımları, Özellikleri
 • H+ ve OH- İyonu Derişimleri, pH ve pOH Kavramları
 • Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit ve Baz Dengeleri
 • Asit ve Bazların Nötrleşme Tepkimeleri, Hidroliz ve Tampon Çözeltiler
 • Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri

10 - İndirgenme - Yükseltgenme Tepkimeleri

 • İndirgenme - Yükseltgenme Kavramları ve Redoks Tepkimeleri
 • Aktiflik, Yarı Tepkime Kavramı, Kimyasal Piller
 • Kmyasal Piller ve Elektroliz

11 - Kimyasal Bağlar

 • Atomlar Arası Kimyasal Bağlar
 • Molekül Şekilleri, Hibritleşme, Molekül Polarlığı
 • Yoğun Fazda Maddeyi Bir Arada Tuan Kuvvetler

12 - Hidrokarbonlar

 • Hidrokarbonların Sınıflandırılması ve Alkanlar
 • Alkenler ve Özellikleri
 • Alkinler ve Özellikleri
 • Aromatik Hidrokarbonlar

13 - Fonksiyonu Organik Bileşikler

 • Alkoller ve Eterler
 • Aldehitler ve Ketonlar
 • Karboksilli Asitler ve Esterler
 • Oksiasitler, Aminasitler, Aminler ve Karbonhidratlar
 
 


ÇIKMIŞ SINAV ÇÖZÜMLERİ
Mat-Geo Fizik
Kimya Biyoloji
KPSS ALES
DGS Polis
JANA Türkçe-Ed.
KONULARA GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR
Matematik konuları
Geometri konuları
Fizik Konuları
Kimya Konuları
Biyoloji Konuları
Faydalı Bilgiler
Ünlü Matematikçiler
Fıkralar
Karikatürler
Komik Sorular
Site Haritası

LYS Çok Kolay
Hafıza Teknikleriyle LYS

Facebook sayfamız
Twitter sayfamız