2011 YGS Kimya Soru ve Çözümleri

Sorular
 
Cevaplar
Çözümler
 
15.
Kaynama sıcaklığı sıvılar için ayırt edici bir özelliktir, donam sıcaklığı yine sıvılar içindir, özkütle ve çözünürlük maddenin üç hali içinde ayırt edici bir özelliktir.  CEVAP C

Kimya Öğretmeni Muhterem KOÇ'un Çözümü : Sıvılar kaynar ve gaz haline geçer. Sıvılar donar ve katı hale geçer. Dolayısıyla kaynama ve donma sıcaklıkları sadece sıvılar için ayırt edici bir özelliktir. Fakat maddenin her üç halinde çözünürlükleri ve özkütleleri ayırt edici özellikleridir ve belirli şartlarda bu özellikler her üç hal için de karakteristiktir. O halde doğru yanıt C
Soruya Geri DÖN
16.
A) Y 30 derecede eriyor 89 derecede kaynıyorsa 25 derecede katı olmalıdır
B) X -58 de  eriyor -9 da kaynıyorsa  -15 derecede sıvı olmalıdır.
C) X,Y,Z 93 derecede katı olamaz .
D) Z -19 da eriyor  61 derecede kaynıyorsa sıfırda sıvıdır. Doğrudur.
E) X -65 sıvı olamaz katı olur. 
Doğru cevap  D


Kimya Öğretmeni Muhterem KOÇ'un Çözümü : Maddeler erime sıcaklığının altındaki sıcaklıklarda katı, erime sıcaklığında katı-sıvı, erime sıcaklığı ile kaynama sıcaklığı arasında sıvı, kaynama sıcaklığında sıvı-gaz, kaynama sıcaklığının üstündeki sıcaklıklarda ise gaz halinde bulunur. Şıkları tek tek incelersek;
a)Y için; 25 oC erime sıcaklığının altında bir sıcaklık olduğundan Y bu sıcaklıkta Katı halde bulunacaktır (yanlış)
b)X için; -9'un üstündeki sıcaklıklarda gaz halinde bulunur. -15; -58 ile -9 arasında bir sıcaklık olduğundan X bu -15 oC de sıvı haldedir. (yanlış)
c)X; -58 oC nin altında, Y; 30 oC nin altında, Z; -19 oC nin altında katı halde bulunur. Fakat 93 oC her üç maddenin erime sıcaklığının üstünde bir sıcaklıktır. Hatta 93 oC her üç maddenin kaynama sıcaklığının üstünde bir değer olduğu için, bu sıcaklıkta her üç madde de gaz halindedir. (yanlış)
d)Z için; 0 oC derece, Z'nin erime ve kaynama sıcaklıklarının (-19-61) arasında bir sıcaklık olduğu için Z bu sıcaklıkta sıvı halde bulunmaktadır. (doğru)
e)X için; -65 oC X'in erime sıcaklığından (-58 oC) düşük bir sıcaklık olduğu için X sıvı halde değil; X -65 oC de katı halde bulunur. 
(yanlış)

Soruya Geri DÖN
17.
Bir arı madde katı halden erimeden doğrudan gaz fazına geçiyorsa bu olayın adı süblimleşmedir. CEVAP E

Kimya Öğretmeni Muhterem KOÇ'un Çözümü : Soruda şıkları tek tek inceleyerek doğru cevabı bulalım;
a)Katı halden sıvı hale geçmeye erime denir. (yanlış)
b)Sıvı halden gaz hale geçmeye buharlaşma denir. (yanlış)
c)Sıvı halden katı hale geçmeye donma denir. (yanlış)
d)Gaz halden sıvı hale geçmeye yoğunlaşma denir. (yanlış)
e)Katı halden doğrudan gaz haline geçmeye süblimleşme denir. (doğru)

Soruya Geri DÖN
18.
En fazla demekle çözünmenin tam olduğu ve çözeltinin doymuş olduğunu anlamamız gerekiyor.
10 derecede 17 gram  25 derecede 27 gram  40 derecede 39 gram madde çözündüğüne göre ve sıcaklık arttığında çözünürlükte arttığına göre bu X maddesi ısı alarak çözünüyor demektir. Yani çözünme endotermiktir ve C şıkkı yanlıştır. 40 derecede X den maksimum 39 gram çözündüğüne göre 30 gram katının çözünmesi çözeltinin doymamış olduğunu gösterir zira 9 gram eksiktir. A şıkkı da yanlıştır. B şıkkında 10 derecede 17 gram X in çözünmesi ile oluşan çözelti doymuştur zaten çözünürlüğü onu gösteriyor.
 CEVAP BKimya Öğretmeni Muhterem KOÇ'un Çözümü : Bu sorunun cevabı için şıkları tek tek incelememiz gerekir;
a)40 oC de 100 gr suda 39 gr madde çözünüyor. Aynı miktar suda 39 gr dan az katı çözersek, çözelti doymamış olur. (yanlış)
b)10 oC de 100 gr suda 17 gr madde çözünüyor. 100 gr suya 17 gr katı ilave ettiğimizde çözelti doymuş olur. (doğru)
c)Ekzotermik, ısı veren tepkimelere denir. Eğer siz ısı veren bir tepkimenin sıcaklığını arttırırsanız, onun istemediği bir şey verdiğinizden o katı size ters tepki verip çözünürlüğü azaltacaktır. Fakat X maddesini incelediğimizde, çözeltinin sıcaklığını arttırdığımızda daha çok katının çözündüğünü görmekteyiz. (10 oC de 17 gr, 25 oC de 27 gr, 40 oC de 39 gr) Dolayısıyla X katısının sudaki çözünürlüğü ekzotermik değil, endotermiktir. (yanlış)
d)10 oC de 100 gr su 17 gr katı çözer. 17 gramın altında ise katı miktarı çözelti doymamıştır. (yanlış)
e)25 oC de 100 gr su 27 gram katı çözer. 20 gr 27 gramdan daha az bir miktar olduğu için çözelti doymamıştır. (yanlış)

Soruya Geri DÖN
19.
Stronsiyum elementi 2A grubunda olup yükünün +2 olması ve CaO3 yani karbonat anyonunun da -2 olması gerekirdi. CEVAP D   

Kimya Öğretmeni Muhterem KOÇ'un Çözümü : d seçeneğinde bulunan Stransiyum elementi 2A grubu elementi olup yükü (+2) dir. Karbonat (-2) yüklü bir anyon olup CO3-2 şeklinde gösterilir. Diğer şıklar doğru olup, D seçeneği; Sr+2, CO3-2 şeklinde olmalıdır. Doğru cevap D seçeneğidir.
Soruya Geri DÖN
20.
0.1 molü 12 gram ise 1 molü 120 gram eder. CEVAP E
 X:Y:Z arasında oran olduğu için kesin olarak elementlerin atom ağırlıklarını tespit edemeyiz. 


Kimya Öğretmeni Muhterem KOÇ'un Çözümü : XYZ4 bileşiğinin
0,1 molü              12 gr ise
1 molü                           a
a=1x12 / 0,1= 120 gr/mol

MA XYZ4 = MAX + MAY + 4.MAZ
120 = 3k + 4k + 8k
120 = 15k           k=8

MAX = 3.8 = 24 gr/mol = 24 akb
MAY = 4k = 4.8 = 32 gr/mol = 32 akb
MAZ = 8k/4 = 8.8/4 = 16 gr/mol = 16 akb

a)X in atom kütlesi 24 akb dir (yanlış)
b)Z nin atom kütlesi 16 akb dir (yanlış)
c)Bileşiğin bir molünde 32 gr Y vardır. (yanlış)
d)Bileşiğin 120 gramında           64 gr Z var ise
                60 gramında                  a
a=64.60/120 = 32 gr Z vardır. (yanlış)
e)Bişeliğin mol ağırlığı (1 molü) 120 gr/mol dür. (doğru)

Soruya Geri DÖN
21.
Herhangi bir enerji seviyesinde orbitalinin sayısını n2 verir her orbitalde 2 elektron bulunduğundan 2 ile çarparsak 2n2 den de elektron sayısını buluruz. 3. enerji düzeyinde 2*3 ün karesi yani 18 elektron bulunmalı.
CEVAP E (2-8-18-32……. diye gidiyor zaten)   

Kimya Öğretmeni Muhterem KOÇ'un Çözümü : A, B, C ve D seçeneklerinde bilgiler doğrudur. E seçeneğini incelediğimizde;

n = 1 de  2e-
n = 2 de  8e-
n = 3 de  18e-
n = 4 de  32e-
              :
              :
bulunmakta olup,
n = 3 seviyesinde 22 e- bulunması söz konusu değildir. Dolayısıyla Cevap E dir.

Soruya Geri DÖN
22.
Periyodik cetvel belirli bir düzene göre oluşturulmuştur. IA ve IIA yan yana arada geçiş elementleri (d ile biter) sonra IIIA ,IV, VA,VIA, VIIA ve soygazlar yani VIIIA grubu elementleridir. S ile P deki elektronların toplamı A gruplarında elementin grubunu gösterir. B şıkkında S2P5 de toplam 7 elektron var 7A gurubu elementini gösterir VI A değil   CEVAP B 

Kimya Öğretmeni Muhterem KOÇ'un Çözümü: Periyodik cetvelde elementlerin grup numaralarını son yörüngelerindeki elektron sayılarının toplamından bulmaktayız. O halde 6A grubu elementinin son yörüngesinde 6e- bulunmalı, e- dizilişi ns2np4 ile bitmelidir. Bu nedenle B şıkkı yanlış, diğer şıklar doğrudur
Soruya Geri DÖN
23.
X+3 iken 2p6 ile bitiyorsa nötr X 3s23p1 ile biter ve 3A grubundadır. Y 4.periyot 2A dadır. Z 7A da ve atom no en küçük   CEVAP D 

Kimya Öğretmeni Muhterem KOÇ'un Çözümü :X+3 ün elektron dağılımı 2p6 ile bitiyorsa; 1s2 den 2p6 ya kadar e- dizilimini yaparız. Üstteki sayıların toplamı bana X+3 ün e- sayısını verecektir.
X10+3 : 1s2 2s2 2p6   2+2+6=10
İyon yükü +e-.s.=ps
+3+10 = 13         p.s =13
13X : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
                         3.periyot   3A grubu

Y: 4. periyot 2A grubu
Z: Atom numarası en küçük olan 7A grubu 2. periyottadır. Dolayısıyla Z 2.periyot 7A grubu elementidir.
Düşey sütunlara grup, yatay sıralara periyot denir. Bu bilgilere göre;
doğru cevap D seçeneğidir. Zaten Y elementinin 4.periyotta olduğu tek şıkta D seçeneğidir

Soruya Geri DÖN
24.
X atom no nötr ken elektron sayısına eşittir o da proton sayısına eşittir o halde 23-11=12 nötron
Y -3 iken 18 elektron var ise nötr halde 15 elektron varı-dır proton da 15 dir KN=P+n dan 30-15=15 nötron
CEVAP X ile Z yani  C
Z 24-12=12 nötron
Q da ise +2 iken 18 elektron varsa nötr halde 20 elektron vardır  40-20=20 nötron 


Kimya Öğretmeni Muhterem KOÇ'un Çözümü : 2311X+   A.N =e.s. + i.y.
                                                                                     11 = e.s. + (+1)
                                                                                      e.s = 10
K.N - A.N = n.s        23-11=12      n.s.=12

23Y18-3      A.N = -3 + 18 = 15
                 K.N - A.N = n.s   23-15=8     n.s=8
2412Z      A.N = e.s + i.y
                12 = e.s + 0      e.s = 12

40Q18+2   A.N. = e.s. + i.y
               A.N = 18 + (+12)      A.N = 20

K.N - A.N = n.s      40-20 = n.s        n.s. = 20

Dolayısıyla X+ iyonu ve Z atomunun her ikisinin de nötron sayısını 12 bulduğumuzdan doğru cevap C seçeneğidir

Soruya Geri DÖN
25.
Burada elementlerin iyonlaşma enerji diyagramı verilmiştir ve küresel simetriyi bilmek gerekir. Biliyoruz ki p.cetvelde soldan sağa doğru atom çapı küçüldüğü için iyonlaşma enerjisi genelde artar yalnız küresel simetri gösteren elementlere dikkat etmek gerekir. Bir elementin son orbitali tam dolu ya da yarı dolu ise atomda küresel simetri vardır ve iyonlaşma enerjisi sağındaki elementten büyük olur. Be elementinin B dan büyük olmasının nedeni budur. ve I. yargı doğrudur.  N p3 ile biter ve O p2 ile biter N yarı dolu küresel simetri O dan büyük  II. yargıda doğrudur. Ne bir soygaz son yörünge dolu kararlı yapı ve F den yüksektir. III de doğrudur.
CEVAP E

Kimya Öğretmeni Muhterem KOÇ'un Çözümü : Aynı periyotta bulunan elementlerin soldan sağa iyonlaşma enerjileri genellikle artar. Genellikle diyoruz, çünkü 2A ve 5A grubu elementleri küresel simetrik özellik gösterdiğinden (2A grubu elementlerinin orbitalleri tam dolu, 5A grubu elementlerinin orbitalleri yarı doludur.) bu grup elementleri genellemeyi bozmaktadır. Soldan sağa iyonlaşma enerjileri karşılaştırması şu şekilde gösterilir;
1A < 3A < 2A < 4A < 6A < 5A < 7A < 8A
O halde grafiğe göre;
Ne : 8A
F : 7A
N : 5A
O : 6A
Be : 2A
B : 3A
Li : 1A
Na ve He için ise, He bir üst periyot soygazıdır. Na bir alt periyot 1A grubu elementidir.

Bu bilgilerden yola çıkarak; Be'nin 1.iyonlaşma enerjisinin B'dan yüksek olmasının sebebi küresel simetridir. ( I Doğru)

N'nin 1. iyonlaşma enerjisinin O'nunkinden yüksek olmasının sebebi küresel simetridir. (II Doğru)

Ne'nin 1. iyonlaşma enerjisinin F'ninkinden yüksek olmasının sebebi, Ne'nin soygaz olup tüm orbitallerinin tam dolu olmasıdır. (III Doğru)
Bütün öncüller doğru olup Cevap E şıkkıdır

Soruya Geri DÖN
26.
X: 2 8 1  den 1A grubunda  +1 alan bir metal
Y: 2 8 5 den 5A da -3 ve +alan a5 arasında değer alan ametal
Z: 2 8 7 den halojen -1 ile +7 arası bir ametal
Metal ametal arası bağlar iyonik
Ametal ile ametal arasındaki bağlar kovalent
aynı cins atomlar arası bağlar apolar kovalent
Farklı ametal atomlar arası bağlar polar kovalent
X metal Z ametal bağ iyonik, YZ3 de Y ve Z ametal farklı element polar kovalent, Z-Z yani Z2 apolar kovalent

CEVAP A

Kimya Öğretmeni Muhterem KOÇ'un Çözümü : Metal ile ametal elementleri arasındaki bağ iyonik bağdır. Ametal ile ametal elementler arasındaki bağ kovalent bağdır. Eğer kovalent bağı oluşturan elementler aynı atom ise apolar kovalent, farklı atom ise polar kovalent adını alır. Bu bilgilerden sonra elementlerin periyodik cetveldeki yerlerini bulup metal mi, ametal mi olduklarına karar verelim.

11X : 1s2 2s2 2p6 3s1
                          3. periyot 1A grubu

15Y : 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
                          3. periyot 5A grubu

17Z : 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
                          3. periyot 7A grubu

1A, 2A, 3A ve B grubu elementleri metal; 5A, 6A, 7A grubu elementleri ametal olduğundan;

X : metal     Y : ametal     Z : ametal

XZ : metal-ametal----->iyonik
YZ3 : ametal-ametal------>farklı
         ametaller-----> polar kovalent
Z2 : ametal-ametal-aynı atom -->kovalent
Doğru Cevap A seçeneğidir

Soruya Geri DÖN
27.
1 atomun kütlesi atom ağırlığı /Avagadro sayısı ile hesaplanır. 1 hidrojen atomunun kütlesi 1/N dir bunu N ile çarparsak 1 kalır  1 de 1 mol H atomunun kütlesidir. Cevap B

Kimya Öğretmeni Muhterem KOÇ'un Çözümü :.
Atom Kütlesi =   Atom ağırlığı     .   Avogadro Sayısı     = 1 gr
                     Avagadro sayısı
Yargıları incelersek;
I. 1 mol hidrojen molekülü : H2 = 1 x 2 = 2gr
II. 1 mol hidrojen atomu : H = 1 gr
III. 2 mol hidrojen atomu : 2H = 2.1 = 2 gr
olduğundan verilen bilgiyle sadece 2. yargı bir hidrojen atomunun kütlesinin avagadro sayısıyla çarpılması sonucu olan 1 gr'a eşittir. O halde doğru cevap Yanlız II yani B seçeneğidir

Soruya Geri DÖN
 
 
Kaynak-Çözümler
www.osskimya.com

Yorumlar   

+2 #1 seyma 13-06-2017 17:19
:-* guzel tesekurler
Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Doping Hafıza

Matematik Örnek Yazılı

Fizikolog

Biyoloji Burada

Site Rekorumuz

web tasarım Mez Bilişim